Icon Prejmite ponudbo Icon Izračunajte prihranek Icon Pogosta vprašanja Icon Naš kontakt
Nazaj
Prejmite ponudbo

Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Oddajte povpraševanje za brezplačno in neobvezujočo informativno ponudbo.

Izračunajte prihranek

Svoj prihranek ob prehodu na samooskrbo lahko hitro in enostavno izračunate kar sami z uporabo našega spletnega kalkulatorja.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV / POGOJI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV GEN-I SONCE

Pogoji varstva osebnih podatkov

Z vašimi osebnimi podatki v družbi GEN-I SONCE, energetske storitve, d.o.o, ravnamo profesionalno, kar pomeni: zakonito, pošteno, varno, skrbno in pregledno. Zavedamo se svoje odgovornosti, ki jo imamo zaradi razpolaganja z vašimi osebnimi podatki, zato so v nadaljevanju navedene vse ključne informacije v zvezi z njihovo obdelavo. Pomembno je, da pred sklenitvijo pogodbe oziroma uporabo naših storitev preberete in razumete naše pogoje varstva osebnih podatkov, saj se šteje, da jih z uporabo naših produktov ali storitev sprejemate.

Upravljavec osebnih podatkov: družba GEN-I SONCE, energetske storitve, d.o.o (v nadaljevanju: GEN-I Sonce ali upravljavec).

Naslov/sedež: Dunajska 119, 1000 Ljubljana. Telefon: 080 1551, e-pošta: sonce@gen-i.si.

Nad obdelavo vaših osebnih podatkov bdi naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki stalno spremlja skladnost obdelav z veljavnimi predpisi in mednarodnimi standardi, ocenjuje učinke obdelave osebnih podatkov in sodeluje z nadzornimi organi. Za vsa vprašanja ali pomoč pri uveljavljanju vaših pravic vam je pooblaščenec na voljo na sedežu družbe GEN-I Sonce, po e-pošti dpo@gen-i.eu ali na telefonski številki 080 1551.

Vaše osebne podatke obdelujemo skladno z eno od šestih možnih pravnih podlag (privolitev, sklepanje in/ali izvajanje pogodbe, zakonske obveznosti, zaščita življenjskih interesov posameznika, naloge v javnem interesu, zakoniti interesi upravljavca ali tretjih oseb), in sicer v najmanjšem potrebnem obsegu in trajanju, ki je potrebno za izvedbo namena. V nadaljevanju podajamo pojasnila v zvezi s pravnimi podlagami, ki se jih v družbi GEN-I Sonce poslužujemo za obdelavo osebnih podatkov.

Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje. Osebni podatki posameznikov se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena oziroma dokler za to obstaja ustrezna podlaga.

3.1 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI SKLEPANJA IN IZVAJANJA POGODBE

GEN-I Sonce obdeluje vaše osebne podatke z namenom sklenitve pogodbe in zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za dobavo energentov ali drugih storitev oziroma produktov. (Pogodba o izgradnji naprave za samooskrbo z električno energijo z izrabo sončne energije, Pogodba o daljinskem nadzoru in vzdrževanju naprave za samooskrbo z električno energijo z izrabo sončne energije, Pogodba o izgradnji, daljinskem nadzoru, vzdrževanju ter zavarovanju naprave za samooskrbo z električno energijo z izrabo sončne energije in druge pogodbe o opravljanju storitev ali prodaji blaga, vključno s storitvami z dodano vrednostjo).

S tem namenom potekajo naslednje obdelave: priprava informativne ponudbe z namenom sklenitve pogodbe, z informativnim izračunom financiranja, izvedba ogleda nepremičnine z namenom priprave zavezujoče ponudbe z namenom sklenitve pogodbe, urejanje lastništva pri geografsko pristojnem distribucijskem operaterju, priprava končne ponudbe, izdelava kreditne ocene, pridobivanje dokumentacije za oddajo in obdelavo vloge za subvencijo na Eko skladu, sklenitev pogodbe o izgradnji naprave za samooskrbo/toplotne črpalke/drugo, priprava projektne dokumentacije (vloge, izjave …) in priprava pogodbe za samooskrbo z namenom priklopa naprave, urejanje zavarovanja naprave, izstavitev ali poravnava računov, spremljanje in izterjava plačil, reševanje reklamacij in tehničnih težav, vzdrževanje naprav, obveščanje kupcev o spremembi zakonodaje na določenem področju ali spremembi prodajnih pogojev, zagotavljanje neposrednega obveščanja uporabnika o novih storitvah in proizvodih vezanih na izvajanje pogodbenega odnosa, spremljanje in zagotavljanje sledljivosti posredovanja fizične pošte, zagotavljanje in spremljanje omejitvenih pogojev, ki jih zahtevajo kupci, ter druge aktivnosti (procesi), potrebni za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja.

 • Način pridobivanja podatkov

Podatke pridobivamo neposredno od vas (na primer, ko izpolnite obrazec s podatki), lahko pa tudi iz drugih virov, kot so nepremičninske agencije, izvajalci izgradnje naprav za samooskrbo ali sončnih elektrarn, druge fizične osebe, ki zagotovijo vaše osebne podatke (npr. v postopkih prodaje ali oddaje nepremičnin, pri sporočanju podatkov o merilnem mestu ali pogodbenem odnosu), od sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo, geografsko pristojnega operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina, ponudnika telekomunikacijskih storitev, iz javno dostopnih virov (Zemljiška knjiga in podobno), drugih pristojnih oziroma pooblaščenih državnih organov ali institucij ter pridobljene iz lastnih meritev in lastnih evidenc upravljavca in z njim povezanih družb, navedenih na spletni strani https://www.gen-i.si/o-gen-i/o-nas/organizacijska-struktura.

Pri urejanju spremembe na merilnem mestu (novo merilno mesto, sprememba lastnika ipd.) lahko na dokumentih, ki nam jih posredujete, nepotrebne podatke anonimizirate.

 • Namen obdelave podatkov

Pomemben namen obdelave vaših osebnih podatkov v okviru izvajanja pogodbenega odnosa z družbo GEN-I Sonce je, da vam v vsakem trenutku lahko zagotavljamo kakovostne in pravočasne informacije, ki vključujejo seznanjanje z možnostjo sporočanja števčnih stanj, informacije o zaznanih odstopanjih pri porabi energentov, zapadlih terjatvah zaradi neporavnanih obveznosti in druge informacije, ki so potrebne za kakovostno izvajanje pogodbenega odnosa v zadovoljstvo obeh pogodbenih strank. Ker želimo zagotavljati ustrezno sklenitev, izvajanje, spremljanje in/ali prekinitev vaše Pogodbe/Dogovora, obdelujemo podatke, ki so za to potrebni, predvsem: podatke o pogodbenem razmerju, ki so pridobljeni pred sklenitvijo pogodbe in v času izvajanja pogodbe (vaši identifikacijski podatki in kontaktni podatki; podatki o sklenitvi pogodbe oz. aneksa k pogodbi), davčno številko, podatke o pooblaščencu imetnika soglasja za priključitev na distribucijsko oz. prenosno omrežje, številko TRR, podatke o merilnem oz. odjemnem mestu, podatke o proizvodni napravi, merilne in obračunske podatke, kodo ugodnosti v primeru izvajanja aktivnosti za pospeševanje prodaje energije, omejitvene pogoje, podatke o posnetih telefonskih klicih in drugih poslovnih komunikacijah, podatke o uporabnikih spletnega portala Moj GEN-I in Moj GEN-I Solar itd. Z namenom dokazovanja oddanega povpraševanja lahko hranimo tudi vaš klik, časovno dokazilo, dnevniške datoteke spletnega strežnika.

Če nam boste za potrebe pošiljanja pogodbene dokumentacije ali drugega obveščanja, vezanega na izvajanje pogodbenega odnosa, sporočili podatke tretje osebe in zahtevali, da se vročitev vrši na naslov te osebe, vam zagotavljamo, da bomo vašo zahtevo upoštevali. V primeru, da boste za namen komuniciranja pri izvajanju pogodbenega odnosa na pogodbeni dokumentaciji navedli telefonsko številko ali elektronski naslov tretje osebe, se šteje, da ste s tem podali svoje soglasje, da se oseba s temi kontaktnimi podatki lahko seznani z vašimi osebnimi podatki, ki se obdelujejo za namen izvajanja pogodbenega odnosa z vami, prav tako pa tudi, da se ti kontaktni podatki uporabijo za namen obveščanja po teh komunikacijskih poteh. GEN-I Sonce ne odgovarja za morebitno razkritje vaših osebnih podatkov ali zlorabo vaše identitete, ki bi nastala kot posledica vašega neustreznega varovanja osebnih podatkov oz. razkrivanja osebnih podatkov tretjim osebam. Svetujemo vam, da svoje osebne podatke varujete in jih ne posredujete nepremišljeno drugim osebam, saj s takšnim posredovanjem vaših osebnih podatkov, med katerimi so lahko tudi vaši identifikacijski podatki pri upravljavcu, prejemnikom podatkov omogočate, da jih razkrivajo dalje ali kako drugače zlorabijo, kar lahko v skrajnem primeru privede tudi do kraje vaše identitete.

 • Trajanje obdelave podatkov

Osebni podatki, obdelani na podlagi sklepanja ali izvajanja pogodbe, se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo dokler je to nujno za sklenitev oziroma izvajanje pogodbe in uveljavljanje pravic in obveznosti iz sklenjene pogodbe oziroma do poteka zakonsko določenega roka za uveljavljanje pravnega varstva pogodbenih strank. Merilni podatki se hranijo tri leta po poteku leta, v katerem nastanejo, časovni agregati na ravni od vključno enega meseca pa se hranijo še pet let po poteku leta, v katerem nastanejo.

Če do sklenitve pogodbe ne pride, bomo podatke izbrisali oz. ustrezno anonimizirali, razen če ste s privolitvijo izrazili željo po prejemanju personaliziranih ponudb, prilagojenih vašim potrebam, s strani skupine GEN-I. Izdane račune in drugo knjigovodsko dokumentacijo bomo hranili skladno z zakonsko določenimi roki v skladu z davčno zakonodajo.

3.2 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZAKONA

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi veljavnih zakonov s področja energetike in samooskrbe, varstva potrošnikov, varstva osebnih podatkov, urejanja elektronskih komunikacij, obligacij, izvršb, davkov, trošarin in drugih zakonov, ki zavezujejo upravljavca. Tako smo na primer dolžni obdelovati vaše osebne podatke za namen izdaje računa na način, predpisan v Zakonu o davku na dodano vrednost, in račune hraniti v nespremenjeni obliki še 10 let po izdaji.

3.3 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZAKONITEGA INTERESA, ZA KATEREGA SI PRIZADEVA UPRAVLJAVEC

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa, katerega obstoj in upravičenost temeljita na skrbni oceni, da vaši interesi ter temeljne pravice in svoboščine pri obdelavi osebnih podatkov ne prevladujejo nad zakonitimi interesi upravljavca osebnih podatkov ter da lahko v času zbiranja osebnih podatkov razumno pričakujete njihovo obdelavo zgolj v okviru zadevnega namena. Kadar gre za nadaljnjo uporabo vaših podatkov, upravljavec opravi skrbno presojo skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Praviloma bo taka nadaljnja uporaba podatkov potekala v psevdonimizirani ali agregirani obliki.

Skladno s to podlago izvajamo naslednje obdelave oziroma dejavnosti:

 • Neposredno trženje je oblika komunikacije, s katero vam preko različnih kanalov pošiljamo raznovrstne informacije in ponudbe, vas občasno vabimo na dogodke, k sodelovanju v nagradnih igrah/kvizih in podobno. Za ta namen se obdelujejo osebni podatki, ki smo jih pridobili v okviru zakonitega opravljanja naše dejavnosti ali iz javno dostopnih virov. Za potrebe neposrednega trženja lahko iz naslova zakonitega interesa oblikujemo vaš profil na podlagi podatkov, pridobljenih iz izvajanja pogodbenega razmerja in uporabe spletnih portalov, kot so na primer aktivirane akcije, vrsta in poraba energenta, stiki posameznika in podobno. Takšno obdelavo podatkov lahko zavrnete že takrat, ko so osebni podatki za stike pridobljeni, ter tudi pozneje ob vsakem sporočilu, na kar vas bomo jasno opozorili, s takšno obdelavo pa v primeru vaše zavrnitve prenehali.
 • Anketiranje oz. intervjuvanje izvajamo na način, da se s pomočjo prostovoljno izpolnjenih anket, vprašalnikov ali intervjujev seznanimo z vašo uporabniško izkušnjo in vašimi uporabniškimi željami/potrebami, s tem pa ugotavljamo zadovoljstvo uporabnikov z našimi storitvami in vaše potrebe po razvoju novih funkcionalnosti in novih storitev za vas. Na podlagi vaših odgovorov si prizadevamo za nenehno izboljševanje naših storitev in vaše uporabniške izkušnje ter načrtujemo razvoj storitev, ki jih od nas upravičeno pričakujete in zahtevate stranke, energetska zakonodaja in v kar nas žene družbena odgovornost po ohranjanju čistega in zdravega okolja. Pri tem obdelujemo vaše kontaktne podatke (ime in priimek, telefonska številka, elektronska pošta) in vaš odgovor. Sodelovanje v anketi oz. intervjuju je vsakokrat prostovoljno in ne vpliva na vaše pravice iz pogodbenega razmerja. Odgovori na zastavljena vprašanja praviloma niso anonimni, bo pa njihova obdelava zaradi varnosti vaših podatkov izvedena z uporabo psevdonimizacije.
 • Analize in raziskave (podatkovna analitika, vključno s segmentacijo in profiliranjem posameznikov) izvajamo za potrebe trženjskih aktivnosti, načrtovanja poslovanja, prilagajanja in izboljševanja poslovnih procesov in storitev, uvajanja novih poslovnih modelov, raziskovanja trga, merjenja odzivov s trga, merjenja uspešnosti prodaje, analiz, ki vodijo v izboljšanje vaših uporabniških izkušenj, za uravnavanje poslovnih in kreditnih tveganj, optimizacije našega poslovanja in podobno.
 • Optimizacijo spletnih strani, portalov ali aplikacij v smislu sistemske učinkovitosti, uporabnosti in zagotavljanja koristnih informacij o naših storitvah na uporabnikovem računalniku samodejno zbiramo in shranjujemo informacije, ki vključujejo: vrsto brskalnika in jezikovno nastavitev, operacijski sistem, datum/čas obiska, lahko pa tudi druge podatke glede na trenutno stanje tehnike. Zbrani podatki nam lahko služijo za analize in raziskave, ki jih izvajamo na podlagi zakonitega interesa, ter komunikacijo (na primer optimizacijo in izboljšanje uporabniške izkušnje, ki zagotavlja bolj privlačne ponudbe in storitve ter bolj kakovostno izkušnjo za uporabnika). Spletne strani, e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije lahko za optimizacijo storitev uporabljajo tako imenovane piškotke (»cookies«). Več o uporabi piškotkov si preberite v Pravilih za piškotke.
 • Obdelavo vaših osebnih podatkov s strani družb, ki so z upravljavcem povezane (naštete na spletni strani https://www.gen-i.si/o-gen-i/o-nas/organizacijska-struktura), lahko izvajamo zgolj zaradi izvajanja skupnih nalog in skupnega upravljanja skupine GEN-I.
 • Preverjanje vaše plačilne sposobnosti lahko izvajamo na primer z uporabo aplikacije SISBON.
 • Zagotavljanje neprekinjenega delovanja in varnosti omrežja in informacij, s čimer lahko preprečimo slučajne dogodke ali nezakonita in zlonamerna dejanja. To lahko vključuje preprečevanje nepooblaščenega dostopa do elektronskih komunikacijskih omrežij, širjenja zlonamernih kod, napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve, ter škode na računalniških in elektronskih komunikacijskih sistemih, s čimer želimo zagotoviti dostopnost, celovitost in zaupnost vaših osebnih podatkov.
 • Preprečevanje oz. omejevanje potencialnih zlorab in goljufij.
 • Snemanje telefonskih klicev izvajamo zaradi zagotavljanja dokaza o poslovni komunikaciji (sklepanje in izvajanje pogodbe, reklamacije, ažuriranje podatkov in drugi zahtevki) na določenih številkah, o čemer ste klicatelji ob vsakokratnem klicu seznanjeni.
 • Izvajanje videonadzora izvajamo zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja, za varovanje podatkov in poslovne skrivnosti, zagotavljanje varnosti službenih prostorov ter nadzora vstopa in izstopa v poslovne prostore, in to v tistih prostorih, kjer je potrebno varovati prej navedene interese. Pri izvajanju videonadzora prihaja do obdelave vaših osebnih podatkov v nujno potrebnem obsegu, videonadzor pa se izvaja izključno na mestih, ki so ocenjena kot potencialno ogrožena. O obstoju videonadzornega sistema so nameščena obvestila, preden vstopite na vsako posamezno videonadzorovano območje. Podrobne informacije o videonadzoru so na voljo na https://www.gen-i.si/obvestilo-o-videonadzoru.

Na podlagi zakonitega interesa obdelujemo vaše osebne podatke, pridobljene tekom izvajanja pogodbenega odnosa, in na podlagi drugih opisanih podlag v teh pogojih ter jih hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, za katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni. Podatki o videonadzoru se hranijo največ 6 mesecev. Posnetke telefonskih klicev hranimo 6 mesecev. Daljše obdobje hrambe podatkov je dopustno, če so ti podatki predmet pravdnega, izvršilnega, kazenskega ali upravnega postopka. Podatke lahko do preteka zakonitega roka hrambe zaradi varnosti obdelujemo v psevdonomizirani in/ali agregirani obliki, po poteku roka hrambe pa v anonimizirani obliki.

3.4 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI SOGLASJA (PRIVOLITVE)

Vaše podatke lahko obdelujemo na podlagi soglasja (privolitve), ki ste nam ga podali za točno določene namene. Takšno soglasje se lahko nanaša: 

 • na prijavo na eNovice, da bi lahko bili občasno obveščeni o novostih v naši ponudbi, naših dosežkih na domačem in tujih trgih, informacijah, za katere mislimo, da bi vas navdušile in bi jih želeli prejeti. V tem primeru bomo obdelovali vaš elektronski naslov ali telefonsko številko;
 • na pošiljanje osebno prilagojenih ponudb s strani skupine GEN-I. V tem primeru bomo obdelovali vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali sami in/ali so nastali v okviru našega zakonitega opravljanja dejavnosti;
 • na sprejem piškotkov, katerih namen je prikazovanje uporabniku prilagojenih oglasov;
 • na posredovanje vaših podatkov ponudnikom storitev, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju (npr. na podlagi vašega soglasja bomo vaše podatke posredovali ponudniku toplotnih črpalk);
 • vaše sodelovanje v nagradnih igrah/kvizih, ki se izvajajo v skladu s splošnimi pogoji posamezne aktivnosti, v katerih se obdelujejo vaši identifikacijski in kontaktni podatki, lahko pa tudi odgovori na zastavljena vprašanja oz. podatki, ki so za sodelovanje v posamezni aktivnosti zahtevani, in v primeru podelitve nagrade tudi davčna številka, če je to potrebno zaradi izpolnjevanja obveznosti iz davčnih predpisov. S prijavo v nagradno igro, kviz, ali podobno drugo aktivnost izrecno soglašate, da v zvezi s to aktivnostjo dovoljujete objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja v primeru, da boste izžrebani;
 • vaše sodelovanje v različnih projektih, ki se izvajajo v skladu s posebnimi dogovori s sodelujočimi, se obdelujejo vaši identifikacijski in kontaktni podatki, lahko pa tudi drugi potrebni podatki za izvedbo namena projekta oz. podobne aktivnosti, kar je posebej navedeno v takšnem dogovoru;
 • vaš vpis v bazo kandidatov za zaposlitve;
 • in podobna druga soglasja.

Soglasje lahko kadar koli prekličete oziroma spremenite. Zahtevek za preklic lahko pošljete na elektronski naslov dpo@gen-i.eu ali na sedež upravljavca, kjer navedete na katero osebo in katero soglasje se preklic nanaša. Preklic ali spremembo podanega soglasja za pošiljanje osebno prilagojenih ponudb je mogoče sporočiti tudi preko obrazca. Če pa ste podali katero izmed privolitev na spletni strani, lahko na spletni strani privolitev tudi prekličete. Preklic oziroma sprememba soglasja se nanaša le na tiste osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja, pri čemer bo upravljavec upošteval vaše zadnje soglasje. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v veljavnem pogodbenem odnosu z nami. Podatki, za katere je dana privolitev, se obdelujejo do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Na podlagi različnih pravnih temeljev obdelujemo osebne podatke različnih kategorij posameznikov:

 • sklenitelj (podpisnik) pogodbe;
 • naslovnik za prejemanje računov, v kolikor se razlikuje od podpisnika pogodbe;
 • lastnik ali solastnik merilnega mesta;
 • uporabnik storitve na posameznem merilnem mestu, kot so: najemnik, zakonec/partner, drugi član gospodinjstva;
 • posameznik, ki pokliče v klicni center;
 • posameznik, ki želi skleniti pogodbo, a do sklenitve pogodbe ne pride;
 • posameznik, ki je podal privolitev v obdelavo osebnih podatkov za določen namen;
 • posameznik, ki je sodeloval v nagradni igri/kvizu/anketi ali kakšni drugi marketinški aktivnosti;
 • posameznik, uporabnik spletnih strani, spletnih portalov (Moj GEN-I, Moj GEN-I Solar) in spletnih aplikacij.

Uporabniki vaših osebnih podatkov so:

 • banke – v obsegu plačilnega prometa;
 • Finančna uprava RS in druge nadzorne inštitucije pri izvajanju nadzora, revizijske hiše, izvajalci izvensodnega reševanja potrošniških sporov;
 • pristojna sodišča v postopkih reševanja sporov;
 • državni in drugimi pristojni organi, kot so sistemski operater distribucijskega omrežja, geografsko pristojni operater distribucijskega sistema zemeljskega plina, Agencija za energijo;
 • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika, izvajanju pogodbenega razmerja ali zaradi drugih zakonitih interesov upravljavca.

Vaše osebne podatke lahko obdelujejo tudi naši pogodbeni obdelovalci, ki zagotavljajo storitve, dogovorjene z medsebojnimi pogodbami, kot so storitve za informacijsko podporo, storitve tiskanja in odpošiljanja dokumentov, vezanih na komunikacijo z odjemalci in prodajalci, storitve za civilno izterjavo dolgov, storitve prodaje, storitve trženja, morebitni pooblaščeni posredniki, ki si na terenu prizadevajo najti in spraviti v stik z naročnikom nove potencialne odjemalce in prodajalce energije in drugi. Pogodbeni obdelovalci so zavezani k strogemu varstvu vseh vaših podatkov in delujejo po navodilih upravljavca.

Osebne podatke obdelujejo pri upravljavcu zaposlene osebe, pristojne za obdelavo na določenem delovnem področju in v skladu z dodeljenimi pooblastili. Osebe, ki obdelujejo vaše osebne podatke, so strokovno usposobljene na področju varstva osebnih podatkov in se stalno dodatno izobražujejo na tem področju. V skupini GEN-I med zaposlenimi stalno izvajamo kampanijo ozaveščanja o pomenu varstva osebnih podatkov. Osebne podatke uporabljamo v matični družbi GEN-I in njenih hčerinskih družbah, navedenih na spletni strani https://www.gen-i.si/o-gen-i/o-nas/organizacijska-struktura, če je to skladno z namenom obdelave.

GEN-I in njegove odvisne družbe lahko nastopajo tudi kot skupni upravljavci osebnih podatkov. Kadar boste svoje osebne podatke predali v upravljanje eni izmed družb skupine GEN-I (npr. GEN-I Sonce), bosta v določenih primerih lahko tako odvisna družba kot matična GEN-I obdelovali vaše podatke na podlagi pogodbe o skupnem upravljanju, vse skladno z nameni obdelave s katerimi boste vnaprej seznanjeni in z namenom izpolnitve namena. Uporabniki lahko svoje pravice iz 9. točke uresničujejo pri obeh skupnih upravljavcih. Bistvena vsebina pogodbe o skupnem upravljanju vam je dostopna pri upravljavcu (pooblaščencu za varstvo podatkov).

Kadar boste sodelovali kot udeleženec v nagradni igri/kvizu ali kateri drugi aktivnosti (lahko tudi pilotni projekt), ki jo organizira ali soorganizira upravljavec skupaj s pogodbenim partnerjem, bosta oba, upravljavec in njegov poslovni partner (skupaj »upravljavec«), obdelovala zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Upravljavca bosta pri tem zagotavljala, da bosta zbrane podatke hranila in varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam, ter da podatkov ne bosta posredovala, posodila ali prodala tretjim osebam brez pridobitve predhodne pisne privolitve, razen pogodbenim partnerjem, ki za posameznega upravljavca izvajajo podporo za obdelavo osebnih podatkov za posamezne namene, za katere obstaja (zakonita) pravna podlaga. Upravljavca bosta zbrane osebne podatke obdelovala za namene izvedbe nagradne igre/kviza/druge podobne aktivnosti, za katere ste se prostovoljno odločili. Svoje pravice iz 9. točke boste lahko uresničevali pri vseh skupnih upravljavcih.

Vaše osebne podatke lahko v nekaterih primerih posredujemo tudi v države, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora ali mednarodnim organizacijam (»tretje države«) in v katerih ni nujno zagotovljena ustrezna raven varstva osebnih podatkov. Takšni iznosi vedno potekajo v omejenem obsegu, za točno določen namen in ob strogem upoštevanju varnostnih mehanizmov, ki jih predpisuje zakonodaja, ki velja na ozemlju upravljavca (zavezujoča poslovna pravila, kodeksi ravnanja, standardne pogodbene klavzule, prenos podatkov na podlagi odstopanj v posebnih primerih in podobni drugi mehanizmi).

Partnerji iz tretjih držav, ki lahko obdelujejo nekatere vaše osebne podatke so:

 • Ponudnik storitve masovnega pošiljanja elektronske pošte s sedežem v ZDA (samo vaš naslov elektronske pošte);
 • Ponudnik analitike obiska spletnih strani (če ste podali soglasje za zapisovanje analitičnih piškotkov);
 • Za namen naprednega oglaševanja uporabljamo piškotke oglaševalskih podjetij Meta, Google in Youtube;
 • Pogodbeni partner s sedežem v Severni Makedoniji, ki razvija in vzdržuje nekatere IT-sisteme.

Če bomo vaše osebne podatke prenesli v tretje države, bomo to storili po skrbnem pregledu pravnih podlag in zaščitnih ukrepov, ki jih upošteva ta tretja država. Vsak prenos osebnih podatkov v tretje države bo upravljavec skladno z načelom odgovornosti izvedel s skrbnim premislekom in vso potrebno skrbnostjo. Informacija o konkretnem varnostnem mehanizmu, ki je uporabljen pri posameznem prenosu osebnih podatkov v tretje države in kopija slednjega, če je primerno, vam je dostopna pri upravljavcu (pooblaščencu za varstvo podatkov).

V skupini GEN-I imamo vzpostavljen sistem preventivnih ukrepov za preprečitev kršitev varstva osebnih podatkov. Ukrepe ves čas posodabljamo v skladu z najnovejšimi smernicami glede informacijske varnosti. Kot določa zakonodaja, bležimo tudi vse incidente s področja varstva osebnih podatkov in kadar je potrebno o tem obveščamo pristojne nadzorne organe in prizadete posameznike.

Naša družba posluje pretežno digitalno, vendar vse odločitve v zvezi s pogodbenimi razmerji in druge odločitve s pravnimi ali sorodnimi učinki sprejemajo naši zaposleni ob ustrezni informacijski podpori.

Zakonodaja s področja varstva podatkov, ki velja na ozemlju upravljavca vam zagotavlja vrsto pravic glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov, med katerimi še posebej izpostavljamo sledeče:

 • pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov (besedilo, ki ga berete, šteje kot del izvajanja te vaše pravice);
 • pravica dostopa do osebnih podatkov pomeni, da imate pravico od družbe GEN-I Sonce, kot upravljavca zahtevati informacijo o tem, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, pridobiti dostop do svojih osebnih podatkov in dodatnih informacij (nameni obdelav, vrste podatkov, uporabniki podatkov, obstoj pravic in informacija o možnosti pritožbe, viri podatkov, morebitno avtomatizirano odločanje ali posebno profiliranje);
 • pravica, da vam zagotovimo kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, če za to obstaja zakoniti interes;
 • pravica do popravka vam omogoča, da na vašo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami; ob upoštevanju namenov obdelave imate tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
 • pravica do izbrisa, imenovana tudi »pravica do pozabe«, vam daje upravičenost, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi in podobno);
 • pravica do omejitve obdelave pomeni pravico, da dosežete, da omejimo obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov, ali če ste vložili ugovor, ali če je obdelava nezakonita, ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
 • pravica do obveščenosti v zvezi s popravkom, ali izbrisom, ali omejitvijo obdelave vaših osebnih podatkov, v kolikor so bili ti podatki posredovani drugemu uporabniku, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor;
 • pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, vključno s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da vas bi pri tem kakor koli ovirali (velja za podatke, ki jih obdelujemo avtomatizirano na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja);
 • pravica do ugovora pomeni, da lahko proti nekaterim vrstam obdelav vaših osebnih podatkov (javni interesi, zakoniti interesi upravljavca, nameni trženja) kadar koli ugovarjate, upravljavec pa mora dokazati zakonite interese za obdelavo oziroma prenehati z obdelavo (vedno v primeru neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profila, če je to povezano s takšnim neposrednim trženjem, lahko ugovarjate, s čimer boste jasno in nedvoumno seznanjeni), razen v redkih primerih upravičenih izjem, če izkažemo, da imamo nujne legitimne razloge za njihovo obdelavo, ki prevladujejo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, oziroma da jih potrebujemo za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • pravica glede samodejne obdelave in profiliranja pomeni, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali če v to ne privolite;
  pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijskem pooblaščencu RS;
 • kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko kadar koli začasno ali trajno prekličete podano privolitev. V tem primeru vaš preklic velja za naprej in ne vpliva na obdelave, ki so bile izvedene do preklica.

Upravljavec bo informacije o ukrepih, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov, sprejetih na vašo zahtevo, v skladu zakonodajo s področja varstva podatkov, ki velja na ozemlju upravljavca, zagotovil brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Izjemoma se lahko ta rok po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Upravljavec vas bo v takem primeru obvestil v enem mesecu po prejemu zahteve in navedel razloge za zamudo. Če boste zahtevo predložili z elektronskimi sredstvi, bo upravljavec informacije, kadar je mogoče, zagotovil z elektronskimi sredstvi, razen če ne boste zahtevali drugače. Ob predložitvi zahteve bomo preverili vašo identiteto in v primeru dvoma, da ste vi prava oseba in dejanski upravičenec zahtevka, zahtevali dodatne informacije, ki so potrebne za potrditev vaše identitete.

Če bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov in kadar je verjetno, da bi kršitev povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo brez nepotrebnega odlašanja obvestili, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov. Pristojni državni organ za obravnavo kršitev predpisov o varstvu osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Ti Pogoji varstva osebnih podatkov upravljavca so stalno dostopni na sedežu upravljavca, v vseh poslovnih enotah upravljavca in na spletni strani www.gen-isonce.si. Zadnjič so bili posodobljeni 1. 9. 2023. Ob morebitnih spremembah pogojev bodo ti objavljeni na naših spletnih straneh.

GEN-I Sonce, d.o.o.
Poslovodstvo družbe

Ljubljana, 1. 9. 2023

Scroll