Icon Prejmite ponudbo Icon Pogosta vprašanja Icon Naš kontakt
Nazaj
Prejmite ponudbo

Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Naredite prvi korak in pridobite informativno ponudbo.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
PODPORA / PLAČEVANJE RAČUNOV PO IZGRADNJI

Plačevanje računov po izgradnji

Proizvodnja, poraba, obračun in cena električne energije.

Mesečni stroški bodo do 75 % nižji, saj boste plačevali le še strošek obračunske moči in prispevek OVE + SPTE. Ti dve postavki sta vezani na priključno moč vašega priključka in ne na porabo, zato ju morate plačati tudi v primeru, da na merilnem mestu ni porabe električne energije.

Obračun energije se izvede ob koncu koledarskega leta, znesek za plačilo pa je izračunan iz razlike med prevzeto električno energijo iz omrežja in količino, ki jo v omrežje odda vaša sončna elektrarna, ko njena proizvodnja presega vašo porabo. Svetujemo vam, da si stroške obračuna že med letom porazdelite s plačevanjem mesečnega pavšala na računih za električno energijo.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Da, če uporabljate ogrevalne naprave, ki kot primarni vir uporabljajo električno energijo (toplotne črpalke, radiatorji, infrardeči paneli, električno talno ogrevanje, električne peči za centralno ogrevanje), bodo vaši stroški za ogrevanje po izgradnji domače sončne elektrarne bistveno nižji.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

  1. Velja za končne odjemalce, ki ste že ali se še boste registrirali kot končni odjemalci s samooskrbo po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in nadaljnji) do vključno 31. 12. 2024 (pod pogojem, da ste podali vlogo za soglasje za priključitev naprave za samooskrbo do vključno 31. 12. 2023) :

Sistem samooskrbe s sončno energijo v skladu z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in nadaljnji) deluje po sistemu neto meritev. Električna energija proizvedena z napravo za samooskrbo je namenjena celotnemu ali delnemu pokrivanju lastnih potreb po električni energiji, viški in manki pa se uravnavajo prek omrežja, ki deluje kot neke vrste shranjevalnik energije. Ko sončna elektrarna proizvaja več energije, kot se je porabi (v obdobjih visoke osončenosti), viške oddaja v omrežje, in obratno: ko sončna elektrarna ne proizvaja dovolj energije (v obdobjih nizke osončenosti), prejmete električno energijo iz omrežja. Pri obračunu električne energije ter omrežnine, prispevkov in drugih dajatev, ki se obračunavajo na količino električne energije, se upošteva količina električne energije (v kWh), ki pomeni razliko med prevzeto in oddano električno energijo (v kWh) ob koncu obračunskega obdobja, tj. praviloma konec koledarskega leta.

 

  1. Velja za končne odjemalce, ki se boste registrirali kot končni odjemalci s samooskrbo po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in nadaljnji) po 31. 12. 2024, in za obstoječe končne odjemalce s samooskrbo, ki boste prostovoljno prešli na sistem samooskrbe po tej uredbi:

Sistem samooskrbe ne deluje več po sistemu neto meritev. Pri obračunu prispevkov in drugih dajatev, ki se obračunavajo na količino električne energije, prevzete iz javnega omrežja, se upošteva količina električne energije (v kWh), prevzeta iz javnega omrežja v posameznem obračunskem obdobju. Odjemalci plačujete omrežnino skladno s splošnim aktom agencije, ki ureja metodologijo obračunavanja omrežnine. Končni odjemalci s samooskrbo za električno energijo, prevzeto iz omrežja, ne plačate prispevka na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti in sorazmernega dela prispevka glede na priključno moč za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Za električno energijo, oddano v omrežje, kot končni odjemalec s samooskrbo ne plačate omrežnine in drugih javnih dajatev. Za lastno proizvedeno električno energijo iz obnovljivih virov, ki je lahko tudi shranjena in ostane v vaši stavbi, ne plačate omrežnine ali drugih javnih dajatev. Glede obračuna električne energije se s pogodbo o samooskrbi prosto določi trajanje obračunskega obdobja in način obračuna dobavljene električne energije.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Cena je določena v okviru pogodbe o samooskrbi, v skladu z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije pa se za količino električne energije, porabljene in proizvedene, uporablja enotarifno merjenje (ET). Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev najdete na spletni strani gen-i.si.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov se višek proizvedene električne energije neodplačno prenese v last prodajalca (tj. izbranega dobavitelja električne energije, s katerim sklenete pogodbo o samooskrbi). Namen samooskrbe z električno energijo z napravo za samooskrbo ni prodaja viškov električne energije. Pogodba o samooskrbi mora vsebovati tudi določbe o predaji električne energije, proizvedene v napravi za samooskrbo, ki je bila oddana v omrežje, pri čemer je odplačna ali neodplačna predaja odvisna od vsakokratne ponudbe posameznega dobavitelja električne energije.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Ob izgradnji mikro sončne elektrarne za samooskrbo je potrebno skleniti pogodbo o samooskrbi z izbranim dobaviteljem električne energije. GEN-I, d.o.o., v ta namen omogoča sklenitev Pogodbe o dobavi električne energije in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo oziroma sklenitev Pogodbe o dobavi električne energije in samooskrbi malega poslovnega odjemalca z električno energijo. Cena se določi v okviru pogodbe o samooskrbi, v skladu z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije pa se za količino porabljene in proizvedene električne energije uporablja enotarifno merjenje (ET). Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev najdete na spletni strani gen-i.si.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Podatke o količinah prevzete in oddane električne energije preko vašega števca porabe beleži distribucijski operater, ki jih ob koncu obračunskega obdobja pošlje dobavitelju, v tem primeru GEN-I, d.o.o.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Poračun med prevzeto električno energijo iz omrežja in električno energijo, oddano v omrežje (kWh), se izvede enkrat letno, in sicer praviloma ob koncu koledarskega leta. Decembrski račun hkrati obsega znesek za mesec december in tudi poračun za preteklo obračunsko obdobje.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

Pri poračunu se upošteva razlika med količino električne energije, prevzete iz omrežja, in količino proizvedene električne energije, oddane v omrežje. Če je količina oddane energije večja od prevzete, kupec nima obveznosti iz naslova plačila. V primeru mankov se količina prevzete energije iz omrežja obračuna po rednem ceniku za samooskrbo, ki je za gospodinjske odjemalce objavljen tukaj, za male poslovne odjemalce pa tukaj.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne

V primeru, da je sprememba na prevzemno-predajnem mestu neizogibna, izvajalec nalog distribucijskega operaterja opravi popis števčnega stanja ter naredi obračun tudi pred koncem obračunskega obdobja. Hkrati se opravi neto merjenje (velja za končne odjemalce, ki so vključeni v sistem samooskrbe na podlagi Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in nadaljnji)), kar lahko pomeni praviloma neodplačen prenos visokih količin viškov v omrežje. Viške, ki jih ustvarite med letom, boste potrebovali, ko vaša naprava za samooskrbo ne bo proizvajala dovolj energije. V izogib temu vam svetujemo, da spremembe na merilnem mestu opravite v mesecu decembru ali najkasneje v začetku januarja.

Smo vam s to informacijo pomagali?
Thumbs up Da
Thumbs down Ne
Scroll